EKONOMIKA:
ADMINISTRATIVA:
ÚDRŽBA: O společnosti

1) Při převzetí nemovitosti zpracujeme v případě potřeby novou pasportizaci nemovitosti ( tj. kontrolu výměr a vybavení všech prostor a způsobu jejich využití ), zavedeme do databází jednotlivé nájemce, termíny platnosti nájemních smluv, dodavatelských smluv služeb a energií, zajistíme převod fakturace služeb, dodávek a energií na naši adresu a pravidelné odečty měřidel.

2) Provedeme kontrolu správnosti výpočtu nájemného a stanovení záloh na služby související s užíváním bytů i nebytových prostor. V termínech daných přísl. právními normami pak zálohy i regulované nájemné průběžně aktualizujeme, aby jejich úroveň v příp. záloh odpovídala skutečným platbám, v případě nájemného zákonné úrovni.

3) Je-li třeba, zpracujeme podklady pro vypracování přiznání k dani z nemovitosti, včetně podání přiznání na FÚ a placení splátek.

 EKONOMIKA:

4) Vždy po uplynutí kalendářního měsíce provádíme kontrolu plateb nájemného a ostat. poplatků ( včetně urgencí a vymáhání příp. nedoplatků ).

5) Vedeme pravidelné podrobné přehledy hospodaření ( přehledy příjmů a výdajů ), jejich výstupy poskytujeme v dohodnutých termínech vlastníkům nemovitostí i jejich účetním či daňovým kancelářím ( výstupy jsou členěny podle jednotlivých účetních kapitol, aby klientům sloužily jako podklad pro přiznání k dani z příjmu a jsou podle potřeb daného klienta široce modifikovatelné ). Spolupracujeme s kvalifikovanými účetními i daňovými kancelářemi.

6) Provádíme v zákonných termínech vyúčtování záloh na služby poskytované s nájmem, vyrovnání přeplatků a nedoplatků s jednotlivými nájemci.

7) Vedeme přehlednou evidenci všech objednávek a přijatých faktur ( za dodávky služeb a energií, za údržbové práce, … ) a po kontrole správnosti fakturace všech služeb a dodávek je proplácíme z provozního účtu nemovitosti.

8) Vyřizujeme případné reklamace faktur.

9) Zajišťujeme dozor nad domovními zaměstnanci ( uklízeč, topič, ... ) i smluvními dodavateli, dohlížíme na kvalitní plnění jejich smluv a vyřizujeme nápravu případných nedostatků.

10) Zajišťujeme vedení mzdové a zaměstnanecké agendy příp. domovních zaměstnanců.
 ADMINISTRATIVA:

11) Zastupujeme klienty ve styku a při jednáních s nájemci, Obvodním úřadem, Fin. úřadem, Stavebním úřadem a dalšími orgány státní správy i kontrolními orgány, s dodavateli energií a služeb ( s vodárnami, PRE, kanalizacemi, komunikacemi, ... ), s pojišťovnami, atd.

12) V případech sporu ( s nájemci, dodavateli, ... ) připravujeme právním zástupcům vlastníka nemovitosti podrobnou dokumentaci včetně důkazních podkladů pro úspěšné soudní jednání; spolupracujeme s renomovanými advokátními kancelářemi.

13) Vedeme za klienta veškerou korespondenci a administrativní dokumentaci včetně archivace, v případě stavebních úprav zajišťujeme příslušná úřední vyjádření od projektové dokumentace, přes stavební povolení, po kolaudaci.

14) Zajišťujeme asistenci při likvidaci škodních případů včetně pořízení dokumentace.

15) Zajišťujeme klientům veškerý servis realitní kanceláře od pronájmů po prodej, včetně uzavírání nájemních smluv k bytům i nebytovým prostorám ( vyhledáme klientovi vhodného zájemce, sepíšeme nájemní smlouvy, ... ), spolu s dalšími právními úkony, týkajícími se těchto aktů. Vyřizujeme související administrativní agendu - přejímky uvolněných bytů a nebytových prostor, vyřizujeme předání uvolněných bytů a nebytových prostor novým nájemcům, zajišťujeme pro ně převody měřidel energií. Nájemní smlouvy podepisuje a o cenách tržních nájmů rozhoduje výhradně vlastník nemovitosti.

16) Nabízíme možnost vypracování prohlášení vlastníka budovy podle zákona č. 72/1994 Sb., vypracování stanov právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb., pomoc při vzniku společenství vlastníků nemovitosti.

 ÚDRŽBA:

17) V oblasti údržby nemovitosti sestavujeme dlouhodobé i krátkodobé plány oprav i běžné údržby a rekonstrukcí pro vytvoření fin. rezerv; provádíme plánovanou i vynucenou údržbu, bez jakéhokoliv paušálního poplatku poskytujeme nonstop havarijní službu v profesích "voda, plyn, kanalizace a elektro". K dispozici jsou všechny potřebné profese, mimo běžnou údržbu a havarijní zásahy jsou ceny prací vždy předem odsouhlasovány s klientem.

18) Nad rámec odstraňování běžných závad, havárií a plánované údržby zajišťujeme po dohodě s klientem veškerou údržbu a opravy v bytech požadované ze zákona, vybavování bytů a ostatních prostor zařizovacími předměty, opravy ( příp. rekonstrukce ) domovního pláště, společných domovních prostor a v případě přání vlastníka domu zajišťujeme i rekonstrukce či modernizace ( od projekce až po realizaci, včetně zajištění řádného stavebního řízení ).

19) V neposlední řadě dohlížíme nad prováděním všech povinných revizí a potřebných technických kontrol: - elektro, plyn, voda a kanalizace, komíny a odkuřovače, STA, kotelna, výtah, hromosvody, …

20) Za zcela samozřejmé považujeme okamžité informování klienta o všech mimořádných situacích a událostech.