Agentura REGENTservis

je specializovaná realitní kancelář, zaměřená na správu nemovitého majetku.

V rámci svěřeného majetku zastupujeme klienta ve všech situacích, které by připadlo řešit vlastníkovi domu, a to jak v problematice bytů, tak i nebytových prostor, v technických a organizačních záležitostech souvisejících s provozem nemovitosti, a ve všech ostat. situacích při správě, údržbě a provozu domu. Poskytujeme nonstop havarijní službu, spolupracujeme s renomovanými advokátními kancelářemi, poskytujeme veškeré služby požadované pro bezproblémový chod nemovitostí.

Firma se snaží orientovat převážně na V.I.P. klientelu; ideou firmy je postavit každému klientovi individuální model správy nemovitosti tím, že své služby dynamicky a flexibilně přizpůsobuje přáním a potřebám klientů, pozorně a profesionálně vnímá jejich požadavky a preference.
Operativně, rychle, kvalitně, diskrétně.

V rozsahu portfolia spravovaných nemovitostí zajišťujeme klientům veškerý servis realitní kanceláře od pronájmů po prodej, včetně smluv a právního zajištění.
®


Odborné kontroly a revize

"Jaké odborné kontroly musí vlastník nemovitosti provádět?"

Požadavek na provádění odborných prohlídek, tj. revizí elektr. zařízení je stanoven ve vyhl. Českého úřadu bezpečnosti práce (ČÚBP) č. 48/1982 Sb., v ust. § 7. Další povinnosti stanoví vyhl. ČÚBP č. 20/1979 Sb., o vyhrazených elektr. zařízeních v § 4, odst. 4, dle které je provozovatel povinen v rámci preventivní údržby zajišťovat předepsané kontroly zařízení (tj. i revize).

Revize elektr. zařízení musí zajišťovat odborní pracovníci. V případě oprav a údržby jde o pracovníky, kteří mají platné osvědčení dle vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb. Revize elektr. zařízení mohou provádět pouze revizní technici s příslušným osvědčením.

Provádění revizí elektr. zařízení je dále stanoveno v čl. 3.1 technické normy ČSN 33 1500, dle tabulky č. 1 této normy. Jsou v ní i lhůty, ve kterých se musejí tyto revize provádět. Zpravidla to jsou pětileté cykly. V případě, že je elektr. zařízení provozováno v jiných prostředích, kde je zvýšené nebezpečí úrazu elektr. proudem, jsou tyto lhůty podstatně kratší. Např. v mokrých prostředích (prádelny) se musejí revize provádět jednou ročně.

Revize rozvodu plynu a plynových spotřebičů probíhají ve tříletých lhůtách, což stanovuje vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb., § 3, technická norma ČSN 38 6405 č. 29 a v již výše zmíněné předpisy (vyhl. č. 48/1982 Sb. a zákoník práce).

Provozovatel objektů, který je i majitelem, musí zajišťovat řádnou údržbu zařízení, která je stanovena v § 7 vyhl. č. 48/1982 Sb. Pokud jde o elektr. zařízení, je tato povinnost dána i technickou normou ČSN 33 2000-1, čl. 13 N 6.2.

Provozovatel plynového zařízení je povinen provádět kontroly 1 x ročně dle vyhl. č. 85/1978 Sb., § 3, odst. 4. Tyto kontroly provádí pracovník, který prokazatelně ovládá bezpečnostní předpisy pro obsluhu plynových zařízení a je zaškolen (pro zařízení nad 50 kW výkonu).

Vyhláška MV č. 111/1981 Sb., v § 6 nařizuje u plynových spotřebičů, které mají tzv. odkouření a výkon větší než 50 kW, provádět kontroly 4 x ročně. U spotřebičů s výkonem menším než 50 kW se kontroly provádětjí 2 x nebo 6 x ročně, podle toho, zda je komín vyvložkován či nikoliv. Pro provoz plynových zařízení s výkonem větším než 50 kW je nutné dle technické normy ČSN 38 64 05 a vyhl. č. 48/1982 Sb., § 179, odst. 6 vypracovat místní provozní řád kotelny. K obsluze tohoto zařízení lze pověřit jen odborně způsobilé pracovníky s osvědčením dle vyhl. ČÚBP č. 21/1979 Sb., které má platnost tři roky.

Provozovatel plynového zařízení musí zajistit odbornou prohlídku nízkotlaké kotelny minimálně jednou ročně (vyhl. č.91/1993 Sb., § 16). Platnost osvědčení obsluhy je 5 let.

Při posuzování povinností provádět revize a zajišťovat řádnou údržbu, je nutné brát v úvahu i majetkové vztahy a případné nájemní smlouvy.